Levensverzekering

Informatie over levensverzekeringen

Informatie over levensverzekeringen!

Op deze blog vindt u achtergrondinformatie over levensverzekering(en). Enkele vormen van levensverzekeringen die terugkomen op deze blog: overlijdensrisicoverzekering, pensioenverzekering, kapitaalverzekering, gemengde verzekering, arbeidongeschiktheidsverzekering, risicotermijnverzekering, levensverzekering tegen koopsom, beleggingsverzekering, tijdelijk kapitaalverzekering etc. Wij geven u geen fiscaal advies. Deze blog is puur bedoeld om u wat achtergrondinformatie te bieden over het onderwerp levensverzekeringen. Wenst u (fiscaal) advies dan verwijzen wij u naar uw (fiscaal) adviseur. Veel leesplezier op levensverzekeringen.org!

Wat u moet weten over levensverzekeringen

Moment van uitkeren

1. spaarverzekering keert uit op het moment dat de verzekerde op het afgesproken tijdstip in leven is. 2. de overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde vóór het afgesproken tijdstip is overleden. 3. De gemengde verzekering keert uit als de verzekerde op het afgesproken tijdstip nog in leven is danwel is overleden.

Wijze van uitkeren

De kapitaalverzekering keert eenmalig een bedrag uit en de lijfrenteverzekering keert in termijnen (rentes) uit.

Partijen die een rol spelen bij een levensverzekering

Verzekeringnemer

Dit kan een natuurlijk persoon zijn maar ook een rechtspersoon.

De verzekeringnemer

De verzekeringnemer bepaald de looptijd, kan de verzekering wijzigen, verpanden, overdragen, belenen, beëindigen etc. De verzekerde is diegene op wiens leven de verzekering wordt gesloten.

De begunstigde

De begunstigde ontvangt de uitkering en de verzekeraar is de rechtspersoon met wie de verzekeringnemer de overeenkomst afsluit.

Ingangsdatum levensverzekering

Een levensverzekering is pas ingegaan op het moment dat de verzekeraar te kennen heeft gegeven de verzekering te willen aangaan door middel van het uitreiken van een polis of voorlopig dekkingsbewijs.

Gezondheidsverklaring bij levensverzekeringen

Waarom vragen verzekeraars om een gezondheidsverklaring bij het afsluiten van een levensverzekering?
Gezondheidsverklaring bij levensverzekeringen

Rechten en plichten levensverzekeringen 

Een levensverzekering is een eenzijdige overeenkomst. Alleen wanneer er premie wordt betaalt kan de verzekering tot uitkering komen. Bij niet betalen: kan de verzekering worden geroyeerd, premievrij gemaakt worden of bijvoorbeeld voortzetten totdat er geen waarde in de polis meer is. 

Plichten verzekeraar 

De verzekeraar zal moeten uitkeren als door de verzekeringsnemer aangetoond is dat er moet worden uitgekeerd, de rechten van de verzekerde eerbiedigen en de polis niet zonder reden beëindigen.

Rechten verzekeringsnemer

De verzekeringnemer mag de begunstiging wijzigen, rechten verpanden, rechten en plichten uit de verzekering overdragen, afkopen, premievrij maken (verzekerd bedrag wordt normaliter verlaagt tot het bedrag dat verzekerd zou worden door de premievrije waarde als koopsom te gebruiken) en de verzekering belenen.

Plichten verzekeringsnemer

Plichten voor de verzekeringsnemer zijn er niet vanwege de eenzijdigheid van de verzekering. 

Rechten en plichten van de verzekerde

Moet een persoon in vlees en bloed zijn. Moet een gezondheidsverklaring overleggen en in sommige gevallen medisch onderzoek verrichten. Dit kan wanneer er aanleiding tot toe is door uitkomsten uit de medische verklaring of door overschrijding van een bepaald verzekerd bedrag.

Begunstigde levensverzekering 

De begunstiging kan alleen met instemming van de verzekeringsnemer. Wanneer de begunstiging door de begunstigde is aanvaard kan dit alleen nog gewijzigd worden door toetstemming van deze begunstigde.

Levensverzekering als belegging 

Unit Linked levensverzekering

De premie wordt hier belegd in beleggingsfondsen (units). Deze beleggingsfondsen zijn...

Lees hier meer over de Unit linked levensverzekering.

Universal Life verzekering

Hier worden de premies ook belegd in beleggingsfondsen echter hier vormen de ...

Lees hier meer over de Universal Life levensverzekering.

Soorten kapitaal/ levensverzekeringen. 1. bij leven 2. bij overlijden. 3. gemengde kapitaalverzekering. 

Risicotermijnverzekering

Overlijdensrisicoverzekering die uitkeert bij overlijden op een van te voren vastgesteld moment (en dus niet op het moment van overlijden zelf).Combinatieverzekering. Is een combinatie van meerder verzekeringen. Voordeel is dat er maar 1x polis en administratiekosten betaald hoeven te worden. 

Kapitaalverzekering op vaste termijn 

Keert op einddatum uit, ook als de verzekerde nog in leven is of juist niet. Kan niet als koopsom gesloten worden omdat er dan geen onzekere factor is.

Aanvullende dekkingen bij levensverzekeringen

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Waneer premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd hoeft de premie of een deel van de premie niet meer betaald te worden wanneer u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. De levensverzekering loopt gewoon door. Meestal is er een wachttijd van 12 maanden vanaf premievervaldag. Doorgaans wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld volgens WIA normen, er bestaan ook halve vrijstellingen, premievrijstelling kan meeverzekerd worden vanaf 17 tot 60 jarige leeftijd. 

DUBO dekking 

Betekend dubbele dekking bij ongevallen. Het extra verzekerd bedrag mag het eigenlijke verzekerde kapitaal niet te boven gaan.

Verzorgerclausule 

Veelal bij verzekeringen op het leven van jonge kinderen voor bijvoorbeeld betalen studie. Wanneer het kind komt te overlijden vervalt de verzekering, wanneer de ouder komt te overlijden blijft de verzekering doorlopen en betaald de verzekeringsmaatschappij de premie door.

Premie van levensverzekeringen

Er is de periodieke premiebetaling (meestal maandelijks) en de eenmalige aan het begin van de looptijd (de koopsom). De premie bestaan uit die componenten. De premie op basis van sterftekans en interest is de netto premie. : Bruto premie is inclusief de kosten opslagen. 

Sterftekans

Hoe groot is het risico dat de verzekering tot uitkering komt? hoe lang verwacht de verzekeraar premie voor deze levensverzekering te ontvangen? Hoe lang moet de verzekeraar de lijfrentetermijnen blijven betalen? Hoe groter de sterftekans (en dus het risico voor de verzekeraar), hoe hoger de premie. Levens- en sterftequotiënten: Het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS publiceert eens in de vijf jaar de overlevingstafel. Deze wordt gemaakt door alle mensen met het zelfde geboortejaar te selecteren, vervolgens wordt gekeken hoeveel mensen er (bijvoorbeeld) 30 jarigen zijn. Daarna wordt gekeken hoeveel 30 jarigen aan het einde van het jaar 31 zijn geworden. Het verschil tussen deze is het sterftequotiënt.

Interest

Interest betekend rente. Inkomsten uit beleggen dus. Hoe hoger de interest hoe lager de premie voor een bepaald verzekerd bedrag. Het bedrag dat je nu moet hebben om over een bepaald aantal jaren een bepaald bedrag te hebben noemen we de contante waarde. Bij traditionele verzekeringen is er de rekenrente en de overrente. De rekenrente is een percentage (bijvoorbeeld 3%) welke gebruikt wordt om de premie of koopsom te berekenen. De overrente is het verschil tussen de rekenrente en het daadwerkelijk behaalde rendement. De overrente is voor de verzekeraar. Soms profiteert de verzekeringnemer mee door middel van winstdeling. 

Kostenopslagen bij levensverzekeringen

Er zijn eerste kosten als afsluitprovisie, kosten voor medische keuringen en kosten voor het opmaken van de polis. Doorlopende kosten zijn kosten als provisie, incassokosten en kosten voor administratie.

Berekening van de premie en koopsom levensverzekeringen

Hieronder geven wij een voorbeeld hoe verzekeraars de premie tegen maandbetaling of premie tegen koopsom berekenen. Het betreft een fictieve premieberekening waar uitaraard geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Middels de sterftekans, interest en kostenopslagen kan de premie en de koopsom berekend worden. Met de sterftekans en de interest berekenen we de bruto premie. Wanneer we de kosten er bij berekenen ontstaat de brutopremie. Voor een klant is de brutopremie belangrijk. Hier kunnen opslagen op komen zoals vaste opslagen en kosten voor termijnpremies. Voor de berekening van de kale premie moeten er drie zaken berekend worden. Nettokoopsom, nettopremie en de brutopremie. 

Nettokoopsom levensverzekeringen

Dit is het bedrag dat de verzekeraar nodig heeft om de te verwachten uitkeringen te kunnen doen. Sterftekans en interest vormen hiervoor de basis. Stijging van de interest betekend een lagere benodigde koopsom, een daling van de interest betekend een hogere benodigde koopsom. 

Nettopremie levensverzekering

Vaak wordt een levensverzekering afgesloten met maandpremie. Wanneer een levensverzekering wordt afgesloten tegen koopsim wordt deze aan het begin van ieder jaar betaald. Voorbeeldberekening: Man 50 jaar. Uitkering 10.000 over vier jaar. Interest 3%. Berekenen: nettopremie = 10.000 x 0,8885 (volgens contante waarde tabel)= 8.885,- Nettokoopsom = Uitrekenen met behulp van overlevingsstafel/sterftestafel. 8.885 x de kans dat een 50 jarige over 4 jaar nog leeft (9324 (GBM 55 jarigen)/9499 (GBM 50 jarigen) = 8.721,-. Wanneer per jaar betaald moet worden en niet éénmalig in het eerste jaar: Per jaar de koopsom berekenen en delen, gemiddelde hiervan nemen en dan door 4 delen. 

Berekening brutopremie leven verzekering

Netto jaarpremie ad 150 + opslag voor eerste kosten ad 32,50 + incassokosten 2,5% x 182,25 ad 4,56 + overige doorlopende kosten 7% x 182,25 ad 12,78 = opslag voor doorlopende kosten ad 17,34 = Brutojaarpremie á 199,59.

Brutokoopsom levensverzekering 

Er hoeven geen incassokosten berekend te worden. De brutokoopsom bereken je door de contante waarde van de brutopremie te verminderen met de kosten voor incasso-opslag. Premiereserve is de som van de spaarpremies + de interest daarover, de opgerente waarde van de spaarpremies. Deze premiereserve is een gereserveerd bedrag dat de verzekeraar in kas moet hebben waneer later eventueel de uitkering plaatsvindt.

Hoog-laagconstructie 

Er wordt afgesproken dat in het begin van de looptijd een hoge premie wordt betaald en later een lage premie. Dit wordt gedaan omdat de premies die als eerste worden ingelegd het langst blijven staan en dus ook het meeste in waarde vermeerderen. Tevens is er later een lagere maandlast.

Levensverzekering en beleggen 

Inventariseren tijdens adviesgesprek 

Tijdens een goed advies gesprek moet aan de orde komen: uw inkomenspositie, vermogenspositie, fiscale positie, beleggingshorizon, kennis en ervaring en het risicoprofiel.

Uw risicoprofiel

Risico's zijn er als het financiële risico, het risico dat iemand feitelijk kan dragen en er is het psychologische risico, het risico dat iemand bereid is te dragen. 

Beleggingscategorieën 

Liquiditeiten 

Gelijk aan sparen, er is hoofdsomgarantie. 

Obligaties

Verhandelbare schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag: de nominale waarde. Deze waarde staat op de obligatie. Kenmerken obligatie: rentevergoeding is van te voren bekend (couponrente), uitgifte door bepaalde instelling in bepaald jaar, terugbetaling vindt plaats op vat te voren vastgestelde datum/periode. De obligatie wordt genoteerd in procenten van de nominale waarde. De koers is afhankelijk van een aantal factoren als rentestand. Belangrijkste factor, als de marktrente gelijk is aan de couponrente zal de koers om en nabij de 100 zijn, de koers van de obligatie , soliditeit uitgevende instelling, resterende looptijd, courantheid van de lening en de couponrente van de lening. De Koers van een obligatie daalt wanneer de marktrente stijgt. Rendement obligatie: Bestaat uit rente en koers winst of verlies. 

Aandelen 

Bewijs van deelname in een onderneming. Houder van een aandeel is mede-eigenaar van de onderneming. Beursgenoteerde aandelen worden uitgegeven door naamloze vennootschappen. Aandeelhouder heeft twee rechten: 1. medezeggenschap en 2. uitkeringen uit de winst. Rendement bestaat uit koerswinst/verlies en dividend uitkeringen.

Beleggingsfondsen: door financiële instellingen samengestelde portefeuilles. Voordelen beleggingsfonds: risicodeductie door risicospreiding, deskundigheid, kostenbesparing, kapitaalrestricties (individueel kun je moeilijk beleggen in China, middels beleggingsfondsen is dit gemakkelijker.

Risicospreiding bij beleggen

Risico van beleggen wordt beperkt door te investeren in verschillende beleggingscategorieën. De mate van risico dat u als klant accepteert bepaald de opbouw van de portefeuille. U als klant en de adviseur bepalen welke verdeling en welk risico de beleggingsportefeuille heeft voor het beleggen in een levensverzekering.

Kapitaalverzekeringen 

Een kapitaalverzekering keert éénmalig bij overlijden of in leven zijn een bepaald bedrag uit. 

Kapitaalverzekering bij leven zonder restitutie

Keert bij in leven zijn op einddatum uit. Bij eerder overlijden is er geen uitkering.

Kapitaalverzekering bij leven met restitutie

Keert bij in leven zijn op einddatum uit, bij eerder overlijden is er een uitkering op basis van een percentage van de betaalde premies of de opgebouwde waarde.

Levenslange kapitaalverzekering

Keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden. Onzeker voorval voor de verzekeraar is de duur van de premie betaling.

Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden

Keert uit bij overlijden voor de einddatum.

Gemengde levensverzekering

Keert altijd uit, zowel bij overlijden als bij in leven zijn op einddatum. Bij een zuivere gemengde verzekering is het verzekerde bedrag tijdens overlijden en op einddatum bij in leven zijn gelijk.

Verzekeren van de pensioenvoorziening middels levensverzekeringen 

Bij contracten met verzekeraars spelen de volgende zaken mbt de premie: 

  • Geslacht: Vrouwen leven langer dan mannen. OP premies zijn voor mannen goedkoper. NP premies zijn voor mannen duurder.
  • Administratiekosten zijn verwerkt in de premies.
  • Risicocalculatie. Ook in de premie de kosten van lang leven, arbeidsongeschikt raken en plotseling overlijden.
  • Calculatie van beleggingsresultaten. Verzekeraars gaan uit van een verondersteld rendement. Van de nederlandsche bank mag deze niet hoger zijn  dan 3%. Wanneer het rendement hoger is kan er een korting op de premie gegeven worden (rentestandkorting) of pensioenverhoging (standaard standaardoverrentedeling). 

Enkele voordelen van een collectief contract met een pensioenverzekeraar: 

  • Alle premies worden in één collectief betaald. Dit scheelt incassokosten.
  • Omvangskorting: Korting is vaak een percentage van de premies of van de koopsommen. Korting kan variëren van 7% tot 12%.
  • Rentestandkorting: Als het rendement op een bepaald pakket staatsleningen hoger is dan de standaard 3% (overrente) kan er korting op de premie verkregen worden.
  • Standaardoverrentedeling: ipv premiekorting (zie hierboven) wordt gebruikt voor pensioenverhoging.
  • Tariefgarantie:  Alle nieuwe verzekeringen en verhogingen van bestaande tijdens de contractduur worden tegen het afgesproken tarief getarifeerd.  

Pensioenverzekering op rentebasis

Meest voorkomend bij collectieve contracten. Op twee manieren is de premie betaling te berekenen: Volgens het premiesysteem of koopsomsysteem.

Premiesysteem. Klant kan bijvoorbeeld maximaal 9450,- pensioen opbouwen (1,75% x 30 jaar werken) Volgens tabel is de jaarpremie hiervoor 200,- per 1000,- Dat betekend een premie van 1890,- (premie NP is ook uit tabel af te lezen, 70% van OP)

Koopsomsysteem. Er wordt eerst gekeken wat er jaarlijks aan OP gefinancierd moet gaan worden. Dit is 9450/30 = 315,- Koopsom premie per 10.000,- is 4000,- dus 0,315 x 4000,- is 1260,-

Bij eindloonsysteem dien je bij een inkomensstijging over het tekort eenzelfde berekening te maken. Bij een OP wordt de premie over de jaren verspreid. Echter bij backservice dient de gehele premie in één keer betaald te worden. 

Pensioenverzekering op kapitaalbasis

Er wordt gekeken wat voor kapitaal er nodig is om op pensioendatum een pensioen aan te kunnen kopen. Je kijkt eerst wat voor een bedrag er hiervoor nodig is. Bijv: tarief per 1000,- voor direct ingaande lijfrente (zie een tabel) = 13.500,- Voor een pensioen van 9450,- is dus nodig 13500 x 9,450 = 127.575,- Om dit bij elkaar te sparen is een premie verschuldigd (zie een tabel) 300,- per 10.000,- Premie is dan 12,7575 x 300 = 3827,25 per jaar.

Financiering pensioen door werkgever

Aan de hand van de jaarrekening kun je aflezen hoe de financiële positie van een bedrijf er voor staat.

Balans: Aan de debetzijde staan de vaste activa vermeld (lange levensduur) en de vlottende activa met korte levensduur (debiteuren en voorraden). Aan de passiefzijde van de balans staat het eigen vermogen (verschil tussen de activa/bezittingen en de passiva/langvreemd vermogen/kortvreemd vermogen/voorzieningen.

Resultatenrekening: Omzet – kostprijs = bruto resultaat – kosten = resultaat voor belastingen – (vennootschap) belasting = resultaat na belasting.

Cashflow is nettowinst + afschrijvingen.

Werkgever kan de pensioenpremies aftrekken van de inkomstenbelasting (eenmanszaak, maatschap of VOF) of vennootschapsbelasting.

We werkgever kan de pensioenpremies voor de komende jaren (comingservice). Of financieren voor de reeds verstreken jaren (backservice). Voor de comingservice mag zowel gelijkmatige premiebetaling als jaarlijkse inkoopsysteem gehanteerd worden. Voor de backservice mag vanaf 1 januari 2000 alleen het inkoopsysteem gebruikt worden. Als er reeds rekening wordt gehouden met toekomstige stijgingen van de pensioengrondslag noemen we dit comingbackserviceregeling. 

Pensioen en beëindiging arbeidsovereenkomst

Volgens de PW heeft de werknemer recht op een tijdsevenredige aanspraak (TEP). Dit houdt in dat er berekend wordt wat er totaal opgebouwd zou gaan worden in geval van voortzetting dienstverband tot aan pensioen minus de op te bouwen aanspraak na beëindiging dienstverband.

Volgens de PW dienen slapende pensioenen op dezelfde manier geïndexeerd te worden als de reeds ingegane pensioenen. Als pensioenen niet worden geïndexeerd noemen we dit waardeaantasting. 

Pensioenbreuk: Ontstaat wanneer er om welke reden dan ook het maximum op te bouwen pensioen niet wordt gehaald. Voorbeeld: Iemand heeft eindloonregeling. Ook bij het andere bedrijf waar ze naar  overstapt heeft deze zelfde regeling. Ze stopt na 10 jaar werken bij bedrijf A  Laatstverdiende salaris zou  € 32.000,- zijn. Echter stopt ze met laatst verdiende salaris van 22.000,- Bij A wordt het eindloonpensioen dus berekend over deze 22.000,- en bij het nieuwe bedrijf B zal over de gewerkte jaren aldaar via eindloon 32.000,- berekend worden. Dus bij exact dezelfde salaris sprongen en eindloonregeling ga je erop achteruit.

Waardeoverdracht: VOORBEELDBEREKENING: Werknemer heeft per 8-7-1994 recht op waardeoverdracht. =opgebouwd pensioen oude werkgever inbrengen in pensioenregeling nieuwe werkgever. Moet binnen 6 maanden na in dienst treding. Bij salaris/ diensttijdregeling krijgt de werknemer extra dienstjaren toegekend. Berekening: Nieuwe baan waar nog 25 jaar pensioen opgebouwd kan worden. Pensioengevend salaris 42.000,- franchise 12.000,- opbouwperc 2%. Op te bouwen pensioen is nog 15.000,- (42000-12000x2%x25). Opbouw per jaar is 600,- (42.000,- - 12.000,- x 2%).

Bij vorige werkgever 7.200,- opgebouwd. Hij krijgt nu 7.200,- / 600,- = 12 extra dienst jaren.

Afkoop kleine pensioenen: een pensioen mag niet worden afgekocht. Een pensioenaanspraak onder de 400,- wel. Dit wordt in een keer uitbetaald en welke progressief wordt belast.

Afkopen levensverzekeringen

Doe dit niet zomaar. een goed advies is hier heel erg belangrijk omdat afkopen negatieve fiscale consequenties kan hebben. Vraag om advies bij uw bank of verzekeringsadviseur.

Premie levensverzekering

De premie van levensverzekeringen kunnen enorm verschillen. Is de ene keer bijvoorbeeld Aegon goedkoper, het anderen moment kan bijvoorbeeld Interpolis of Fortis ASR voordeliger zijn. Laar een berekening maken door uw adviseur en ga verschillende levensverzekeringen met elkaar vergelijken!

Levensverzekeringen afsluiten

Levensverzekeringen kunt u afsluiten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Ga deze verzekeringen altijd vergelijken en kies nooit de eerste de beste wanneer u op zoek bent naar de voordeligste levensverzekering. U kunt een levensverzekering afsluiten op een advieskantoor van bijvoorbeeld een Bank maar tegenwoordig kan dit ook prima online via een website.

Levensverzekeringen vergelijken

Levensverzekeringen zijn vaak prima te vergelijken. Zorg er wel voor dat u dezelfde gegevens opgeeft voor het berekenen zoals leeftijd, looptijd van de levensverzekering, hoogte van het verzekerd bedrag en eventuele voorwaarden.

Waar uw levensverzekeringen afsluiten?

U kunt uw levensverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voorbeelden van verzekeraars zijn: AEGON, Avéro, Fortis ASR, De Amersfoortse, Delta Lloyd, FBTO, Goudse, Interpolis, OHRA, Univé, Reaal, Nationale Nederlanden en ABN AMRO.

"een levensverzekering is een in verband met leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat een ongevallenverzekering niet als levensverzekering wordt beschouwd"

Links: Hypotheekrente vergelijken Maximale hypotheek berekenen zoeken Hypotheek rente Rentetarieven

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleent. Wij geven geen advies. Wilt u weten welke levensverzekering in uw eigen specifieke situatie voor u het beste is? Vraag uw adviseur om advies. Wij proberen op deze website enkel nuttige informatie te verschaffen over levensverzekeringen en zaken daar om heen. Met vriendelijke groet, Levensverzekeringen.org

Bereken op Geld.nl uw premie autoverzekering.
Alle spelers uit de Nederlandse Eredivisie op Voetbal Eredivisie